Transitievisie warmte gemeenten

Opstellen transitievisie warmte – gemeenten

Adviesbureau BDH ondersteunt inmiddels diverse gemeenten bij verduurzaming van de woningbouw. Bij het verrijken van de startanalyse, het opstellen van de transitievisie warmte en het opstellen van uitvoeringsplannen per wijk.

Kansen per wijk en buurt inzichtelijk maken

Naast het interpreteren van de Startanalyse, brengt BDH aanvullende informatie over woningen en de huidige planning van werkzaamheden van diverse betrokken partijen per buurt in kaart. Met de BDH Warmte Transitie Versneller heeft u bijvoorbeeld binnen een paar weken een eerste versie van de transitievisie warmte in handen. In één document vindt u informatie over de wijken en heeft u meteen inzicht in de verschillende mogelijkheden en randvoorwaarden van duurzame warmte en specifieke oplossingen per wijk/buurt.

De mate van homogeniteit (zelfde type woningen) bepaalt bijvoorbeeld in hoeverre één oplossing geschikt is voor de hele wijk/buurt. Daarnaast toont BDH de mogelijkheden in samenhang met andere problematiek die in een buurt speelt. Koppeling van werkzaamheden kan hierbij kostenverlagend en draagvlak verhogend werken (koppelkansenanalyse). In overleg met alle stakeholders en buurtvertegenwoordigers wordt vervolgens bepaald in welke wijk het best gestart kan worden met de energietransitie. Naast het interpreteren van de Startanalyse, brengt BDH aanvullende informatie over woningen en de huidige planning van werkzaamheden van diverse betrokken partijen per buurt in kaart. Hiervoor heeft BDH diverse infographics ontworpen om de kansen per wijk en de verschillen binnen de wijk inzichtelijk te maken.

Duurzame warmtetechnieken

BDH beschikt bovendien over brede kennis op het gebied van duurzame warmtetechnieken, in het bijzonder warmtepompen. Door onze ervaring en kennis zijn wij in staat concreet aan te geven welke mogelijkheden er zijn voor verschillende typen woningen. Zo vertalen we beleid naar techniek/uitvoering.

Daarnaast adviseert BDH gemeenten bij het opstellen van een uitvoeringsplan per wijk/buurt. We schetsen de technische en financieel gezien meest geschikte warmteopties per buurt, waarbij we aangeven welke koppelkansen er zijn voor zowel gelijktijdige aanpak van de (energie)infrastructuur en ruimtelijke ordening. Voor zover van toepassing en wenselijk kijken we hier ook naar de mogelijke combinatie met andere projecten als adaptatie (bijvoorbeeld regenwateropvang) of – op verzoek van de gemeente – het gelijktijdig oplossen van een sociaal probleem (bijvoorbeeld het creëren van een hangplek voor jongeren).

Bewonerscommunicatie

Wat ons betreft is de techniek geen bottleneck voor de energietransitie. Onze ervaring is dat draagvlak bij de wijkaanpak essentieel is en bijvoorbeeld kan worden verhoogd door het verbreden van de doelstelling van een project. Eén van de belangrijkste stappen in het proces van de Transitievisie Warmte is bewonerscommunicatie; om participatie van de bewoners mogelijk te maken en het draagvlak onder de bewoners te verhogen. Onder andere via gesprekken met vertegenwoordigers van bewoners en bijeenkomsten in de wijk kan een aanpak in samenwerking met de buurt worden ontwikkeld.

Wat kan BDH voor uw gemeente betekenen?

  • Ondersteunen bij opstellen/schrijven Transitievisie Warmte, o.a. met de Warmte Transitie Versneller
  • Verkenning uitvoeren en infographics per buurt opstellen (data verzamelen en eventueel koppelen aan opties per buurt)
  • Inzicht geven in kosten verschillende warmteopties
  • Scenario’s beoordelen
  • Bewonerscommunicatie; hoe benader je bewoners? Onder andere presentaties/advies geven op bewonersavonden, ook online vanuit onze BDH Kennisstudio
  • Uitvoeringsplan per wijk/buurt opstellen
  • Pilots opzetten
  • Online cursus verduurzaming woningbouw

Meer weten?

Neem contact met ons op. Bel 0341 707 462 of stuur een e-mail naar info@bdho.nl