Transitievisie warmte gemeenten

Opstellen transitievisie warmte – gemeenten

Adviesbureau BDH ondersteunt inmiddels diverse gemeenten bij verduurzaming van de woningbouw.

Naast het interpreteren van de Startanalyse, brengt BDH aanvullende informatie over woningen en de huidige planning van werkzaamheden van diverse betrokken partijen per buurt in kaart. Hiervoor heeft BDH diverse infographics ontworpen om de kansen per wijk en de verschillen binnen de wijk inzichtelijk te maken.

De mate van homogeniteit (zelfde soort woningen) bepaalt bijvoorbeeld in hoeverre één oplossing geschikt is voor de hele wijk/buurt. Daarnaast brengt BDH de mogelijkheden in beeld in samenhang met andere problematiek die in een buurt speelt. Koppeling van werkzaamheden kan hierbij kostenverlagend en draagvlak verhogend werken. In overleg met alle stakeholders en buurtvertegenwoordigers wordt vervolgens bepaald in welke wijk het best gestart kan worden met de energietransitie.

BDH heeft bovendien brede kennis op het gebied van duurzame warmtetechnieken, in het bijzonder warmtepompen. Door onze ervaring en kennis zijn wij in staat de kloof tussen beleid en techniek/uitvoering te overbruggen.

Daarnaast adviseert BDH gemeenten bij het opstellen van een uitvoeringsplan per wijk. Onze ervaring is dat draagvlak hiervoor essentieel is. Wij zijn ervan overtuigd dat de juiste techniek wel aanwezig is, maar dat het succes van de energietransitie valt of staat met de participatie van bewoners. Hoe krijgt u hen mee? Eén van de belangrijkste stappen in het proces van de Transitievisie Warmte is dan ook bewonerscommunicatie. Onder andere via bijeenkomsten in de wijk kan in overleg met de bewoners een aanpak worden ontwikkeld. Naar aanleiding hiervan kunnen kansrijke pilotprojecten worden opgezet. Deze verhogen het draagvlak voor verdere uitrol van de aanpak in de buurt.

Wat kan BDH voor uw gemeente betekenen?

  • Ondersteunen bij opstellen/schrijven Transitievisie Warmte
  • Verkenning uitvoeren en infographics per buurt opstellen (data verzamelen en eventueel koppelen aan opties per buurt)
  • Inzicht geven in kosten verschillende warmteopties
  • Scenario’s beoordelen
  • Bewonerscommunicatie; hoe benader je bewoners? Onder andere presentaties/advies geven op bewonersavonden in een gemeente
  • Uitvoeringsplan per wijk/buurt opstellen
  • Pilots opzetten